REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CRYSTALLOVE.PL

§ 1 SKLEP

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.crystallove.pl prowadzony jest przez firmę GET GLOWING Magdalena Babska; NIP: 5862115749, REGON: 222115659, ul. Felińskiego 1/U1, 81-578 Gdynia, zwanej w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
 2. Sklep internetowy CRYSTALLOVE, zwany dalej Sklepem, stanowi elektroniczną platformę sprzedażową (dalej „Sklep”), w ramach której Sprzedawca oferuje do sprzedaży artykuły kosmetyczne, akcesoria pielęgnacyjne oraz produkty użytku codziennego (dalej „Produkty”).
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie stanowią produkty wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie projektów produktów, w tym również ich opracowań, jakimi są produkty, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Sprzedawca, na potrzeby kontaktu z nim, udostępnia adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@crystallove.pl
 5. Sprzedawca zastrzega, że podany w ust. 4 adres e-mail, nie jest adresem udostępnionym przez niego w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2 SPRZEDAŻ

 1. Stroną umów sprzedaży produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: „Klientem”).
 2. Klient składając zamówienie, podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także numer NIP.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem będącym konsumentem dochodzi w chwili złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera: dane kontaktowe, adres wysyłkowy, łączną cenę, numer zamówienia.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przystępuje do realizacji zamówienia.
 5. Produkty są wytwarzane w większości ręcznie, egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie m.in kształtem, kolorem czy wielkością. Wszelkie szczegółowe informacje o Produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie.

§3 PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie dotyczą jednej sztuki produktu i są wyrażone w złotych polskich (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) chyba że opis oferty stanowi inaczej.
 2. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen, jednakże zmienione ceny nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą cen.
 4. Zapłata za produkty objęte zamówieniem może nastąpić w następujący sposób:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy GET GLOWING Magdalena Babska, w BANK Pekao nr konta: 76 1240 5396 1111 0010 7472 5446,  w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia, imię oraz nazwisko
 • Płatność za pośrednictwem platformy PayU oraz PayPal, karty płatniczej lub BLIK
 • Płatność za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenie towaru do Kupującego przez Kuriera obsługującego wybraną przez Klienta firmę kurierską

5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Brak dokonania płatności w tym terminie uważa się za umowę niezawartą.

§4 PROMOCJE I KODY RABATOWE

1. Sprzedawca udostępnia kody rabatowe w Sklepie, w ramach organizowanej promocji.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami w Sklepie. Kody rabatowe i promocje nie sumują się
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu publikacji w Sklepie.
5. Ważność kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego publikacji w Sklepie. Ważność aktualnego kodu rabatowego MOOD obowiązuje do dnia 29.02.2024 do godziny 11.00.
6. Udostępnienie kodu rabatowego następuje w sklepie internetowym www.crystallove.pl lub/oraz w materiałach reklamowych Sprzedawcy.
7. Korzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od preferencji Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego na stronie koszyka zakupowego podczas robienia zakupów w Sklepie.
8. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu “kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie koszyka zakupowego w Sklepie.
9. Wpisanie Kodu rabatowego w odpowiednim polu (wymienionym w ust. 8), powoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
10. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

12. Promocje w sklepie internetowym www.crystallove.pl trwają okresowo.

13. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, rabatami oraz kodami rabatowymi.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego oraz Promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§5 WYSYŁKA

 1. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki i wybranej firmy kurierskiej i dodane do sumy zamówienia. Klient zatwierdza koszty przesyłki widoczne przy złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku kiedy przesyłka prawidłowo nadana do Klienta nie zostanie przez niego odebrana, koszty zwrotu tej przesyłki do sprzedawcy, jak i ponownego nadania do Klienta pokrywa Klient.

§6 DARMOWA WYSYŁKA DLA ZAMÓWIEŃ OD 199PLN

 1. Dla zamówień o wartości powyżej 199PLN Klient ma możliwość wyboru darmowej przesyłki
 2. Darmowa dostawa dla zamówień od 199PLN obowiązuje wyłącznie na terenie Polski oraz wyłącznie dla zamówień opłaconych z góry przez Klienta (przedpłata)
 3. Darmowa dostawa nie dotyczy zamówień złożonych za pobraniem

§7 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 48h – chyba że strony ustaliły inaczej.
 3. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin przesyłki Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń. Możliwe jest również, na wyraźne życzenie Klienta, dokonanie innych ustaleń niż opisane powyżej.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupując w naszym sklepie, w ciągu 14 dni od daty dostawy Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny, choć podanie jej może być pomocne w lepszym dostosowaniu oferty potrzeb klientów.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest przesyłany dla Kupującego przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty email na jego prośbę lub do pobrania z kategorii FAQ – Zwrot lub wymiana towaru
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrotu pieniędzy dokonujemy po oględzinach zwróconego towaru, który nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, na konto podane przez Klienta, w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.crystallove.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Sprzedający nie odbiera przesyłek pobraniowych od Klientów ze zwracanym produktem.

§9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z produktami zakupionymi w oficjalnym sklepie marki CRYSTALLOVE pod adresem www.crystallove.pl powinny być składane pisemnie, na adres: GET GLOWING Magdalena Babska ul. Felińskiego 1/U1, 81-578 Gdynia lub poprzez e-mail na adres: sklep@crystallove.pl, wraz z podaniem numeru zamówienia
 2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.
 4. Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 5. Postanowienia ust. 2 do 4 nie dotyczą Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
 6. Klienci nie będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.crystallove.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.