Regulamin sklepu internetowego WWW.CRYSTALLOVE.PL

 

§ 1 SKLEP

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.crystallove.pl prowadzony jest przez firmę GET GLOWING Magdalena Babska; NIP: 5862115749, REGON: 222115659, ul. Felińskiego 1/U1, 81-578 Gdynia, zwanej w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
 2. Sklep internetowy CRYSTALLOVE, zwany dalej Sklepem, stanowi elektroniczną platformę sprzedażową (dalej „Sklep”), w ramach której Sprzedawca oferuje do sprzedaży artykuły kosmetyczne (dalej „Produkty”).
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie projektów produktów, w tym również ich opracowań, jakimi są produkty, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Sprzedawca, na potrzeby kontaktu z nim, udostępnia adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@crystallove.pl
 5. Sprzedawca zastrzega, że podany w ust. 4 adres e-mail, nie jest adresem udostępnionym przez niego w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2 SPRZEDAŻ

 1. Stroną umów sprzedaży produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: „Klientem”).
 2. Klient składając zamówienie, podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także numer NIP.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem będącym konsumentem dochodzi w chwili złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera: dane kontaktowe, adres wysyłkowy, łączną cenę, numer zamówienia.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przystępuje do realizacji zamówienia.
 5. Produkty są wytwarzane w większości ręcznie, ze względu na swoją unikatowość egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie m.in kształtem, kolorem czy wielkością. Wszelkie szczegółowe informacje o Produktach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie.

§3 PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie dotyczą jednej sztuki produktu i są wyrażone w złotych polskich (PLN), chyba że opis oferty stanowi inaczej.
 2. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen, jednakże zmienione ceny nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą cen.
 4. Zapłata za produkty objęte zamówieniem może nastąpić w następujący sposób:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy GET GLOWING Magdalena Babska, w BANK Pekao nr konta: 76 1240 5396 1111 0010 7472 5446,  w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia, imię oraz nazwisko
 • Płatność za pośrednictwem platformy PayU

§4 PROMOCJE I KODY RABATOWE

1. Sprzedawca udostępnia kody rabatowe w Sklepie, w ramach organizowanej promocji.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami w Sklepie.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu publikacji w Sklepie.
5. Ważność kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego publikacji w Sklepie.
6. Udostępnienie kodu rabatowego następuje w sklepie lub w materiałach reklamowych Sprzedawcy.
7. Korzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego na stronie koszyka zakupowego podczas robienia zakupów w Sklepie.
8. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu “kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie koszyka zakupowego w Sklepie.
9. Wpisanie Kodu rabatowego w odpowiednim polu (wymienionym w ust. 8), powoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
10. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§5 WYSYŁKA

 1. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki i dodane do sumy zamówienia. Klient zatwierdza koszty przesyłki widoczne przy złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku kiedy przesyłka prawidłowo nadana do klienta nie zostanie przez niego odebrana, koszty zwrotu tej przesyłki do sprzedawcy, jak i ponownego nadania do klienta pokrywa klient.

§6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 48h – chyba że strony ustaliły inaczej.
 3. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin przesyłki Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń. Możliwe jest również, na wyraźne życzenie Klienta, dokonanie innych ustaleń niż opisane powyżej.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupując w naszym sklepie, w ciągu 14 dni od daty dostawy masz prawo zwrócić towar bez podania przyczyny, choć podanie jej może być pomocne w lepszym dostosowaniu oferty potrzeb klientów.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest przesyłany dla Kupującego przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty email na jego prośbę lub do pobrania z kategori FAQ – Zwrot lub wymiana towaru
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrotu pieniędzy dokonujemy po oględzinach zwróconego towaru, który nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, na konto podane przez Klienta, w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego na dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Sprzedający nie odbiera przesyłek pobraniowych od Klientów ze zwracanym produktem.

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z produktami zakupionymi w oficjalnym sklepie marki CRYSTALLOVE pod adresem www.crystallove.pl powinny być składane pisemnie, na adres: GET GLOWING Magdalena Babska ul. Felińskiego 1/U1, 81-578 Gdynia lub poprzez e-mail na adres: sklep@crystallove.pl, wraz z podaniem numeru zamówienia
 2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.
 4. Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 5. Postanowienia ust. 2 do 4 nie dotyczą Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
 6. Klienci nie będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.crystallove.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS Z CRYSTALLOVE „CHRISTMAS GIVEAWAY” 06.12.2022 – 11.12.2022

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą KONKURS Z CRYSTALLOVE „CHRISTMAS GIVEAWAY” („Konkurs”).

1.2 Organizatorami rozdania jest GET GLOWING prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą GET GLOWING, ul. R.Felińskiego 1/U1, 81-578 Gdynia, NIP: 586-211-57-49, REGON 222115659, dalej jako „CRYSTALLOVE”

1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram.com oraz konta Organizatora @crystallove_official (https://www.instagram.com/crystallove_official/)

1.4 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec serwisu Instagram.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram.

1.5 Celem Konkursu jest pozyskanie informacji o preferencjach odbiorców marki CRYSTALLOVE.

1.6 Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 847 ze zm.).

 • 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Z zastrzeżeniem §2 ust. 2 i 3 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto na portalu Instagram.com, a podane przez nią podczas rejestracji w ramach serwisu Instagram dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała („Uczestnik”).

2.2 Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie, dostarczonej Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

2.3. Uczestnikami nie mogą być ani pracownicy, ani przedstawiciele Organizatora, ani członkowie jego rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa, ani inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Organizatora ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagrody.

2.6 Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny

 • 3 NAGRODA

3.1.W konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców i każdy ze zwycięzców otrzyma następujące nagrody: 1 x CRYO ICE ROLLER EAN 5907709759923, 1 x OPASKA NA OCZY Z JEDWABIU W KOLORZE ROSE EAN 5907709759374, 1 x gadżet niespodzianka. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

3.2. Fundatorem Nagrody jest Organizator firma CRYSTALLOVE.

3.3. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy: a) odmówi przyjęcia Nagrody, b) w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

3.4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania zwycięzcy Konkursu nagród o wartości nie niższej niż Nagroda wymieniona w § 3 ust 1.

 • 4 ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 18:00 z chwilą opublikowania postu konkursowego na Instagram.com, na jedynym oficjalnym profilu marki CRYSTALLOVE –  @crystallove_official. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do dnia 11.12.2022 r. do godziny 23: 59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.12.2022 r. o godzinie 10:00 na Insta Stories @crystallove_official oraz pod postem konkursowym.

4.2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Zostaw w komentarzu kilka emotek które kojarzą Ci się z zimą i świętami”,  polubić zdjęcie konkursowe, zaobserwować profil @crystallove_official, oznaczyć bliską Wam osobę, która również chętnie wzięłaby udział w takiej zabawie. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie nieograniczoną liczbę odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4.3. Wybierając Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę poprawność udzielonych odpowiedzi oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte, a także regulaminowy czas określony w §4 punkt 1 niniejszego Regulaminu.

4.4 Wybierając Zwycięzców, Organizator dokona wyboru, kierując się poprawnością odpowiedzi na pytania testowe oraz oryginalnością, pomysłowością i kreatywnością odpowiedzi na pytanie otwarte.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie zadań konkursowych, których autorzy: a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram; c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

4.6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Instagram.com z jedynego oficjalnego profilu marki CRYSTALLOVE – @crystallove_offical, adres www.instagram.com/crystallove_official/. Wyniki konkursu nie będą przesyłane z żadnych innych kont. Zwycięzca w terminie do 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu jest zobowiązany przesłać Organizatorowi za pośrednictwem serwisu Instagram.com wiadomość na konto @crystallove_official, zawierającą dane adresowe zwycięzcy Konkursu (w tym adres e-mail, z którego zwycięzca Konkursu będzie korzystał w ramach procedury odbioru Nagrody).

4.7. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości Instagram.com z konta @crystallove_official ( https://www.instagram.com/crystallove_official/)

4.8. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania Nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania Nagrody.

4.9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu.

4.10. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia Nagrody.

4.11 Od decyzji dotyczącej wyboru Zwycięzców nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji

 • 5 DANE OSOBOWE

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

5.2. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu

5.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru Nagrody, rejestracji korespondencji i udzielania odpowiedzi na nią.

5.4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną, księgową, marketingową, kurierską lub prawną Organizatorów albo instytucje uprawnione do kontroli działalności Organizatora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych.

5.6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne niemniej konieczne do udziału w Konkursie.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 • 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres sklep@crystallove.pl

6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

7.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Instagram.com), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7.3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.